نام آراد

آراد نام فرشته نگهبان خوبی ها است. در ایران باستان آراد نام فرشته ای است موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که بروز آراد متعلق است. روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی را آراد می گویند. از این رو آراد را معادل عشق پاک و انسان عاشق خوبی ها می دانند.

در فارسی کهن آ در ابتدای نام معنای آقا دارد. از این رو آراد را به معنای آقای جوانمرد، صاحب همت و سخاوت و جوانمردی می دانند.

 

نشان آراد

نشان آراد از دو مربع تشکیل شده است. مربع در فرهنگ ایرانی تداعی¬کننده مفهوم تکامل و بعد کامل و به معنای افزاینده و نشان هم¬افزایی است. این دو مربع دو سطح جدا از هم ولی متصل به هم به نشان دو وجه مادی و معنوی وجود انسان، یکی شفاف و دیگری خاکستری به نشان دو بعد مادی و زمینی و معنوی و الهی وجود انسان شکل گرفته است. بخش خاکستری زندگی زمینی و خاکی ما را نشان می¬دهد و بخش شفاف روح پاک دمیده شده در وجودمان را. چهار گوشه این مربع نشان از چهار عنصر خاک، آب، آتش و هوای تشکیل دهنده عالم و نماد چهار فصل زندگی و عبور و توالی حرکت از شر به خیر است. دو مربع با هم به میزان ۲۳٫۴ درجه زاویه دارند. این زاویه برابر با زاویه انحراف کره زمین نسبت به محور عمود است. انحرافی که نشان از تغییر و انحراف انسان از حقیقت با ورودش به خاک دارد. برای منطبق شدن بخش مادی و معنوی نشان داده شده در لوگو بخش خاکستری و مادی باید به میزان انحراف از معیار ایجاد شده با ورود ما به دنیای خاکی زمین به سوی ملکوت گردش کند. این گردش از راست به چپ است که نشان از گردش از شر به خیر و تغییر رو به تعالی دارد. با انجام این گردش بعد مادی در راستای بعد معنوی قرار گرفته و در آن قرار گرفته و یکی می¬شود. در مرکز لوگو نام آراد با قوس هایی تداعی کننده حرکت رو به بالا قرار گرفته است. قوس¬های پشت سر هم حرکت از راست به چپ و حرکت به سمت آسمان را به نشان حرکت به سوی تعالی و تکامل تداعی می  مایند. این حرکت از راست به چپ با تغییر رنگ از سیاهی به فیروزه ای به نشان حرکت از آلودگی و ناپاکی به سمت فضای روحانی و معنوی همراه می گردد. طراحی این نشان در کل تداعی¬کننده حرکت به سوی تعالی و کمال و قرار گرفتن در مسیر درست است.

 

رنگ آراد

رنگ سازمانی آراد شامل فضایی شفاف و رنگ خاکستری است. قسمت شفاف نشان بعد معنوی، پاکی روح و اصالت خدایی روح و وجود ما و رنگ خاکستری تداعی¬کننده بعد مادی و وجود خاکی و زمینی ما است.

در این میان ترکیب رنگی متغیر و به هم پیوسته از سیاهی تا فیروزه¬ای در میان این دو رنگ جریان دارد. این جریان به هم پیوسته رنگ و حرکت آرام نشان حرکت رو به تعالی سازمان و حرکت به سمت کمال است.

رنگ فیروزه ای ترکیب مشخصی از رنگ¬های آبی و سبز به نشانه دو عنصر حیات است. رنگ فیروزه¬ای در فرهنگ ایرانی از اهمیت والایی برخوردار است و در تاریخ هنر ایران جایگاه خاصی دارد. رنگ فیروزه¬ای نزد ایرانیان سمبل حقیقت، رسیدن به کمال، پاکی، صداقت محض و به طور خلاصه آرامش همراه با عبادت است. این رنگ پایان طیف رنگ آراد و نشان نتیجه کار است.