برجسته سازی ارزش های بی نظیر ایرانی برای همه مردم تعهد ما است

در راستای تحقق ارزش های اساسی و مبانی اعتقادی مان درمورد تکریم انسان ها، ارج نهادن به شخصیت همه مردم ایران، رعایت اخلاق حرفه ای درمحیط کار ، نهادینه شدن رفتارهای تک تک همکارانمان با رفتارهای شغلی مورد انتظار جامعه و ارزش آفرینی مستمر و پایدار برای مشتریان عزیز؛ ما کارکنان موسسه راهبردی آراد با تکیه بر اصول یازده گانه زیر، که آن را منشور اخلاقیتیم آراد می دانیم، توافق نموده ایم و بر رعایت این اصول توسط تمام همکارانمان در همه پروژه ها و در کلیه شرایط خدمات رسانی به شما، تاکید می نمائیم .

تلاش به ارتقای مستمر سطح اعتماد واطمینان مشتریان.

رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض در جریان خدمات رسانی و انجام امور و فعالیت ها با حفظ کرامت انسانی مشتریان

رعایت ادب و احترام در تعامل با مشتریان توسط تمام همکارانمان در تمام شرایط زمانی ومکانی خدمات رسانی به مشتریان

وقت شناسی، وظیفه شناسی، آراستگی ظاهر, حذف تشریفات زائد و پرهیز ازمعطل کردن مشتریان

رعایت اصول صداقت ، امانتداری ، رازداری و حفظ اطلاعات مربوط به مشتریان

نهادینه کردن فرهنگ تکریم مشتریان، گره گشایی از مشکلات آنها و ارتقای روحیه پاسخگویی، به عنوان ارزشی حاکم بین همه کارکنان

نشان دادن صبر و حوصله ، متانت و صبوری و خوش برخوردی برای حفظ آرامش و آسایش مشتریان در هر زمان ، هر مکان و هر موقعیت کاری

شناسائی مستمر وتوجه ویژه به ارزش ها و نیازهای آشکار و پنهان مشتریان با هدف ارتقای مستمر رضایتمندی آنها

تلاش در جهت ارایه روز آمدترین انواع خدمات هنری ، رسانه ای ، تبلیغاتی، اطلاع رسانی و تشریفاتی با استفاده از فناوری روز در سطح استانداردهای جهانی

تلاش مستمر در زمینه خلق و بهره گیری از ایده ها و راه کارهای جدید و طراحی خدمات ومحصولات نو در سطح استاندارد های جهانی با هدف ارزش آفرینی در حد اعلا برای همه مشتریان.

استقبال از انتقادها ، پیشنهادها، نظرهای سازنده و حتی شکایات مشتریان به عنوان یک فرصت کلیدی برای ارتقای بالندگی